Most Read Articles

Probiotics and the development of very low birthweight infants: follow-up study of a randomised trial

Satsuki Totsu, Masaki Terahara, Satoshi Kusuda, on behalf of the Probiotics Study Group in Japan, Takeo Kasai, Hirokazu Arai, Maki Sato, Niro Ujiie, Tsutomu Kawahara, Tsutomu Isii, Junichi Arai, Atsushi Baba, Kinuko Kojima, Junya Onozuka, Hiroaki Imamura, Yoshinori Kono, Takahiro Sugiura, Sumio Fukuda, Takahide Yanagi, Sayuri Nakahara, Shinichiro Tanaka, Hitoshi Awakuni, Fumihide Kato, Shinichi Watabe, Akihito Takahashi, Moriharu Sugimoto, Yutaka Kawamoto, Mikihiro Aoki

10.1136/bmjpo-2018-000256

April 17, 2018